Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

bērni ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Ieguvēji:

bērni ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu vecāki, Mores pamatskolas pedagogi, Mores pamatskolas vispārizglītojošo klašu skolēni

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Mores pamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Siguldas iela 10, Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas raj., LV 2170 Tālr.: (371) 64147217 e-pasts: moressk@inbox.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

No 2006.gada līdz 2008.gadam ar Eiropas Sociālā fonda, Valsts budžeta un Siguldas novada domes finansiālu atbalstu tika īstenota projekta „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā” 1. un 2.kārta. Projekta vispārējais mērķis ir Siguldas novadā un apkārtējās teritorijās dzīvojošo bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, lai mazinātu sociālo atstumtību un veicinātu cilvēkresursu attīstību. Tiešais mērķis ir bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā, nodrošinot piemērotu mācību vidi.
Projekta ietvaros Mores pamatskolā izveidotas 4 speciālās A/B un C izglītības līmeņa klases bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri līdz šim apmeklējuši speciālās izglītības iestādes. Pateicoties sekmīgai projekta īstenošanai, 18 Siguldas novada bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir sniegta iespēja iegūt izglītību vispārizglītojošās skolas kolektīvā.
Izveidotas integratīvas mācību metodes un programmas, kas sniedz iespēju bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem atbilstoši savam vecumam un spējām apgūt atbilstošas prasmes un iemaņas, saņemt psiholoģisko atbalstu un sociāli kontaktēties ar saviem vienaudžiem. Mores pamatskolas pedagogu apmācības metodes ir praktiski pielietojamas citās, līdzīga profila mācību iestādēs, lai sekmētu bērnu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītības sistēmā.
Bērni var mācīties un dzīvot savas dzīvesvietas tuvumā un izglītības ieguves laikā nav atrauti no ģimenes, kas bieži notiek gadījumos, ja bērns mācās speciālajā skolā, kas atrodas tālu no dzīvesvietas. Tas nodrošina iespēju bērnu vecākiem aktīvi piedalīties bērna audzināšanā un izglītības apgūšanā.
Projekta īstenošana ir pasargājusi Mores pamatskolu no slēgšanas un devusi iespēju saglabāt esošās pedagogu darba vietas. Pedagoģiskais personāls ieguvis atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi darbam ar bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, paaugstinājis kvalifikāciju un konkurētspēju darba tirgū.
Bērni bez īpašām vajadzībām, kuri mācās Mores pamatskolā, guvuši pieredzi sociālajā integrācijā, kas sekmējusi viņu spēju būt līdzjūtīgiem un saprotošiem, pieņemt otru tāds kāds viņš ir, pat tad, ja viņš ir atšķirīgs.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Mores pamatskola ir viena no retajām izglītības iestādēm Latvijā, kas bērniem ar intelektuālās (garīgās) attīstības traucējumiem sniedz iespēju iegūt izglītību vispārizglītojošās skolas kolektīvā.

Efektivitāte:

Projekta ieguvumi tiek izmantoti arī pēc projekta aktivitāšu beigām.
Siguldas novada Attīstības plāna 2007. – 2019.gadam 2.mērķis „Novada teritorija – sociāli integrēta, pievilcīga un augstas kvalitātes dzīves telpa” nosaka sociālās situācijas specifikai atbilstošu risinājumu, kas definēts 8.apakšpunktā – „Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināt šīs sociālās grupas integrēšanu sabiedrībā un mazināt sociālo atstumtību”, kā arī 9.punktā – „Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā un pieejamības pakalpojumiem nodrošināšana”.
Realizējot šos mērķus, ir radusies iedeja projekta trešajai kārtai, kas nodrošinātu pēctecību un tālākizglītības iespējas bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem (A/B un C līmenis), kur skolas laikā būtu iespēja apgūt dzīvesmācību un pašaprūpes iemaņas, lai viņi būtu neatkarīgāki no citu palīdzības un aprūpes. Tādēļ Mores pamatskola gatavo akreditācijai inovatīvu mācību programmu, kas paredz iespēju jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem turpināt izglītību, ieviešot 10., 11. un 12. apmācības gadus, liekot uzsvaru uz tādiem mācību priekšmetiem kā mājturība, tehnoloģijas un sociālās zinības.
Lai veiktu esošās situācijas izvērtējumu un konstatētu problēmas, kā arī pamatotu nepieciešamību sniegt atbalstu Siguldas novada jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem tālākizglītībā, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, ir apzinājusi 76 novadā dzīvojošo bērnu/jauniešu invalīdu ģimeņu viedokli. Aptauja parāda, ka vecāki vēlas, lai jaunieši turpinātu mācīties un viņiem tiktu sniegts atbalsts dažādu arodu apguvē.

Apmierinātība:

Izvērtējot projekta ieguvumus, biedrība „Cerību spārni” ir veikusi bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecāku aptauju. Aptaujātie vecāki norāda, ka mācības Mores pamatskolā nodrošina bērniem iespēju katru dienu būt mājās – ierastā vidē un kopā ar ģimeni, kā arī autotransportu, kas bērnus aizved uz skolu un atved mājās. Tā kā bērni izglītību var saņemt tuvāk dzīvesvietai, vecāki to laiku, ko kādreiz tērēja bērnu nogādāšanai mācību iestādē, var izmantot lietderīgāk – rodot iespējas iekļauties darba tirgū un vairot ekonomisko labklājību.
Analizējot mācību procesu, vecāki atzinīgi vērtē labo sadarbību ar pedagogiem un pedagogu lielo atdevi, jo ir jūtama bērna attīstība un izaugsme mācību procesā.

Izplatīšana:

Par projekta aktivitātēm veikta plaša un regulāra sabiedrības informēšana. Izdots informatīvs materiāls „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā”, kurā atspoguļots projekta realizācijas labās prakses piemērs.
Publikācijas bijušas reģionālajos laikrakstos „Siguldas Elpa” un „Rīgas Apriņķa Avīzē”, mēnešrakstā „Siguldas Avīze”. Valsts izglītības attīstības aģentūras ziņu izdevumā (2008/11-12) raksts „Īpašiem bērniem – īpaša aprūpe”. Latvijas interneta tīklā – Nacionālās ziņu aģentūras LETA mājas lapā, biedrības „Cerību spārni” mājas lapā, Siguldas novada mājas lapā, laikrakstu „Rīgas Apriņķa Avīze” un „Siguldas Elpa” elektroniskā versijā.
Par projekta aktivitātēm sabiedrība tika informēta arī ar TV un radio starpniecību.
Publikācijas bijušas vidēji garas, kurās rakstīts kāds ir projekta mērķis, kad un kur notika projekta aktivitātes, cik cilvēki piedalījušies, kādas aktivitātes notika projekta laikā un kas būtu darāms turpmāk, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Izmantošana:

Informatīvo materiālu „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā” izplatīšanai saņēmušas Siguldas novada nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, ģimenes ārstu prakses vietas. Informatīvā materiāla izplatīšanā iesaistījās arī projekta īstenotāji, piemēram, augstskolās, kur paši studē, apmeklējot dažādus seminārus to dalībnieku vidū, dodoties pieredzes apmaiņā vai uzņemot savās organizācijās dažādu nozaru speciālistus no citām Latvijas pašvaldībām. Līdz ar to informācija ir izplatījusies Latvijas mērogā.

Atslēgasvārdi:

Mores pamatskola, integrācija, bērni ar intelektuālās attīstības traucējumiem, bērni ar garīgās traucējumiem
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.