/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

vispārizglītojošo skolu skolotāji, kuri ikdienā strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām (dažādu līmeņu) un bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Ieguvēji:

bērni ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām un viņu ģimenes, kā arī skolotāji

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV- 5202 Tālrunis: 65235635 E-pasts: info@iic.lv Mājas lapa: www.iic.lv

Apraksts:

Mērķis: veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju izglītības sistēmā, veidojot skolotājiem nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu ar īpašām vajadzībām kognitīvās attīstības veicināšanai, īstenojot Nīborga kognitīvās attīstības teorijas un Norvēģijas praktisko pieredzi, un attīstīt Latvijas un Norvēģijas pedagogu sadarbību un rosinot mentoru darbu izglītībā.
Galvenās aktivitātes: semināri, radošās darbnīcas, konsultācijas, labās prakses piemēru apkopošana. Metodikas pamatsemināru un radošās darbnīcas vadīšanai tika piesaistīta eksperte Gunvora Sonnesin no Norvēģijas, kura izmanto Niborga metodi darbā ar īpašajiem bērniem vajadzībām un vada skolotāju apmācību par šo tēmu savā valstī un citās Eiropas valstīs.
Aktivitātes tika organizētas dažādās skolās, lai maksimāli veicinātu skolotāju savstarpējo kontaktu veidošanos un pieredzes apmaiņu.
Mentoringa ietvaros notika skolotāju klātienes un neklātienes konsultācijas, kuru laikā notika stundu vērojumi un tika veidoti ieteikumi tālākā darba pilnveidošanai.
Labas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai regulāri tika analizēti dalībnieku apmeklēto pasākumu izvērtējumi.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

1. Laba iespēja skolotājiem apgūt un pielietot jaunu metodiku par bērnu kognitīvās attīstības veicināšanu (“Jēdzienu mācīšanas modelis: M. Niborga pedagoģiskā pieeja”) darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām; mācīt arī bērnu vecākus, kā palīdzēt savam bērnam mācīties mājas apstākļos.
2. Katrs dalībnieks praktiski veidoja savu darbarīku kasti, ko tālāk izmantoja darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.
3. Par mentoriem sagatavoti skolu direktori un mācību pārziņi, lai pēc iespējas efektīvāk nodrošinātu atbalstu skolotājam ikdienas darbā, lai administrators iedziļinātos integrācijas darba specifikā, rastu ciešāku kontaktu ar skolotāju un bērnu ģimenēm.
4. Svarīgas izrādījās klātienes mentora konsultācijas, jo tāda veida sadarbības specifika skolā līdz šim netika pielietota.

Efektivitāte:

Šobrīd 15 Latvijas skolās pedagogi un mentori, kas apguvuši M.Niborga metodiku, iekļāvuši savās klasēs un strādā ar 261 bērnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām.
Plānots, ka 2009./2010. gadā šīs skolas uzdrošināsies uzņemt savā skolā jaunus bērnus ar īpašām vajadzībām.

Apmierinātība:

Semināru izvērtējumi, skolotāju un mentoru darba pašvērtējumi, to rezultātu analīzes.
Citējam dažus dalībnieku izvērtējumus.
- Skolotāji pilnveidojuši savu profesionālo
darbību, mācot bērnus ar īpašām vajadzībām.
- Palīdzēja apgūt Latvijā jaunu metodiku un ieguva informāciju par mentora darbu izglītības iestādē, par mentoringa pamatiem, ko var izmantot darbā.
- Konsultācijās tika saņemtas atbildes uz
neskaidrajiem jautājumiem. Tika papildinātas zināšanas par jēdzienu mācīšanas modeli.
- Nostiprināja pārliecību par iekļaujošas izglītības nozīmi vispārizglītojošā skolā.
- Sniedza psiholoģisku atbalstu un mudināja vairāk darboties ar skolēnu, izmantojot gūtās zināšanas.
- IIC ekspertu stundu izvērtējums
bija īstajā laikā un vietā, lai sekmīgāk varētu turpmāk plānot, vadīt mācību procesu.
Mentori izveidojuši regulāru sadarbību ar vecākiem, snieguši informāciju arī vecāku padomēm, vecāku klubiņiem par mācību procesa organizāciju, izmantojot M. Nīborga mācīšanas moduli, konsultējuši vecākus par iespējām bērnus mācīt savādāk, par M. Niborga metodikas izmantošanu bērna mācīšanās procesā mājās, par to, kā pašiem iemācīties izvērtēt mācību rezultātus.

Izplatīšana:

- Savu uzticamību varam saistīt ar faktu, ka esam Pasaules Foruma pārstāvniecības organizācija Latvijā.
- 2010. gada 12.-14.07. Rīgā notiks konference par iekļaujošu izglītību “Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā” (Education Approaches for Children and Youth with Special Education Needs). To organizē Division of International Special Education and Services (DISES), Council for Exceptional Chilgren (CEC) www.cec.sped.org , Intenational Step by Step Association (ISSA), www.issa.nl un mēs, Izglītības initiatīvu centrs (IIC).
Konferences laikā pārstāvji no visas pasaules diskutēs par to, kā tiek nodrošinātas speciālās izglītības vajadzības bērniem ar speciālām vajadzībām. (Vairāk par konferenci var izlasīt mūsu mājas lapā www.iic.lv. ) Konferencē IIC dalīsies arī savā pieredzē par šo savas labās prakses piemēru.
No 2002. gada mums ir starptautisku projektu pieredze iekļaušanas jomā:
- 2002./2003.gads projekts “Agrīni
soļi- veiksmīgas iekļaušanas nosacījums”
- 2003./2004.gads- projekts “Vecāki
par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu”
- 2003./2006. gads – projekts
“INCLUES-iekļaujošās un un kognitīvās mācīšanās pieejas palielināšana skolās”
- 2007./2009.gads –projekts
“Eiropas dimensijas vecāku izglītībā”.
Laba sadarbība un informācijas apmaiņa notikusi ar Valsts Speciālās izglītības centru (VSIC).
Mūsu sadarbības rezultātā projektos aktivizējušies Vecāku atbalsta centri vairākās Latvijas pilsētās (Siguldā, Jēkabpilī, Baldonē, Olainē u.c).
Par savu pieredzi un iestrādēm esam sadarbojušies ar Ukrainas NVO Krok za Krokom tieši par atbalstu centru veidošanu vecākiem, kuru ģimenēs ir bērni ar īpašām vajadzībām.
IIC ir biedrību “Latvijas pilsoniskā alianse” www.nvo.lv un “Latvijas Platforma sadarbībai” www.lapas.lv dalīborganizācija.
IIC ir Starptautiskās asociācijas “Soli pa solim” (International Step by Step Association) dalīborganizācija: www.issa.nl

Izmantošana:

Ar iepriekš minēto sadarbības partneru atbalstu savus labās prakses piemērus spējam izplatīt Latvijā un starptautiski – šogad ar gūto pieredzi dalīsimies Starptautiskās konferencē Rumānijā, bet 2010. gada sākumā konferencē Latvijā.
Ar mūsu projektu sadarbības partneriem mums ir izveidojusies ilgstoša laba sadarbība. Tāpat informāciju par aktivitāšu norisi esam snieguši caur republikas un vietējo presi un televīziju.

Atslēgasvārdi:

Izglītība, iekļaušana, kognitīvā attīstība pēc M.Niborga metodikas, mentors