Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana Kandavas novadā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālās palīdzības centrs”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Jelgavas iela 4a, Kandava, Tukuma rajons Tālrunis: 63182063 e-pasts: kspkc@tukums.parks.lv Mājas lapa: http://www.kandava.lv/Default.asp?id=212&sid=300

Valsts iestāde

Apraksts:

Projekta tiešais mērķis bija sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana Kandavas novada sociālās rehabilitācijas centrā, tādējādi pilnveidojot sociālās rehabilitācijas programmu spektru ar programmu, kas attīsta sociālās iemaņas un darba pamatprasmes invalīdiem un ilglaicīgi slimiem cilvēkiem, un programmas pieejamību Kandavas novadā. Programma ir izstrādāta un ieviesta invalīdiem un ilglaicīgi slimiem cilvēkiem ar mērķi atjaunot sociālo statusu, neatkarīgi veikt ikdienas aktivitātes, tai skaitā pašaprūpi un, iespēju robežās, veikt produktivitāti, t.i. strādāt vai mācīties.
Tika izstrādātas arī darba metodes. Projekta laikā, balstoties uz gūto pieredzi, pilnveidotas programmas vadlīnijas, izstrādāti un pilnveidoti kritēriji programmas ieviešanas novērtējumam.
Projekta ietvaros panākta klientu veselības, funkcionālo spēju un pašaprūpes iemaņu uzlabošanās.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas metodika ir ieteicama un pielietojama jebkurā pašvaldībā ar nosacījumu, ka ir:
 vēlēšanās to darīt;
 pietiekams finansējums;
 speciālistu komanda vai speciālisti atsevišķi, kurus komandā apvieno pēc tam.

Efektivitāte:

Projektā kopumā piedalījās 75 cilvēki ar veselības problēmām no Kandavas novada un apkārtējiem pagastiem, darbu no tiem atsāka 37 cilvēki jeb 49%.
Uzlabots psiholoģiskais klimats mērķa grupai, jo tai ir iespēja:
 atjaunot savu statusu sabiedrībā, lomu dzīvē;
 darbs atjaunojis un pacēlis pašvērtējumu;
 palielinājis neatkarību;
 atjaunojis vietu kopienas dzīvē.
Projektā apmācīti arī 112 sociālā darba speciālisti.

Izplatīšana:

Izgatavots buklets (2000 eks.) par projekta būtību un norisi. Bijušas publikācijas laikrakstos, informācija izskanējusi "Kurzemes radio" 28.11. Kandavas ziņu raidījumā. Notikuši 3 semināri: 21.06.2007. - bukleta materiālu apskats, 23.10.2007. - bukleta prezentācija, 30.11.2007. - projekta pilnas novērtēšanas prezentācija. Tajos piedalījās darba komanda, sociālie darbinieki, esošie un potenciālie klienti, sadarbības partneri, politiķi, NVO pārstāvji.
Kandavas novada SPC ir gatavs dalīties pieredzē /bez maksas/ ar jebkuru organizāciju, kurai interesē projekta materiāli un pieredze.

Izmantošana:

Projekta ietvaros uzsāktie pasākumi turpinājās arī 2008. gadā, tikai tos finansēja no pašvaldības budžeta. Novada iedzīvotājiem bija iespējas veikt pilnu rehabilitāciju bez maksas, kā arī apgūt citas darba iemaņas, lai iekļautos darba tirgū.

Atslēgasvārdi:

cilvēki ar invaliditāti, ilglaicīgi slimi cilvēki, sociālās rehabilitācijas programma
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.