Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Projekts „Nāc, mācies, dari - tu to vari! Jeb cilvēku ar invaliditāti motivēšana integrācijai sabiedrībā Siguldas novadā”

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Pulkveža Brieža iela 121 – 2, Sigulda, LV-2150 Tālrunis: 7973153, 26421634 e-pasts: maritero@inbox.lv Mājas lapa: www.aicinajumstev.lv

NVO

Apraksts:

Īstenotajā projektā izstrādāta un īstenota motivācijas programma, sekmējot 30 cilvēku ar invaliditāti motivāciju iesaistīties un atgriezties darba tirgū Siguldas novadā.
Noorganizēts 1 seminārs netiešās mērķa grupas dalībniekiem – pašvaldību sociālajiem dienestiem, invalīdiem, NVO par projekta aktivitātēm un 1 seminārs projekta rezultātu, metodiskā materiāla un bukleta par projekta aktivitātēm prezentācijai.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Projekta laikā datorapmācības nodarbībās piedalījās 15 dalībnieki, vizuālās mākslas nodarbībās - 4, aušanas studijā – 3, pīšanā no klūdziņām - 4, ādas apstrādē - 3, angļu valodas nodarbībās - 17, deju un kustību terapijā - 13. Apmācību programmā „Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū” zināšanas apguva 9 dalībnieki, „Prasme dzīvot” – 8 dalībnieki. Sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas saņēmuši 30 dalībnieki.

Apmierinātība:

Izstrādāta motivācijas programma patstāvīgai dzīvei nepieciešamo sociālo prasmju un darba iemaņu apguvei cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, kas veicina viņu sociālās kompetences paaugstināšanos un veiksmīgu integrēšanos vietējā sabiedrībā, palīdz atraisīt spējas un prasmes, veidot ticību sev, kas ļauj klientiem atrast savu vietu sabiedrībā un darba tirgū.
Izstrādātā motivācijas programma nav vienkāršs pakalpojumu piedāvājums – bet konkrēti izveidota programma atbalsta sistēmas, sociālo un darba prasmju attīstības veicināšanai.
Cilvēku ar invaliditāti ģimenes locekļi
Uzlabojoties klienta patstāvīgās dzīves prasmēm un apgūstot jaunas darba iemaņas, netieši uzlabojas arī pārējo ģimenes locekļu dzīves kvalitāte, jo samazinās sava tuvinieka aprūpei veltītais laiks un ar to saistītie finansiālie izdevumi, tiek veicināta tuvinieku iespēja pašiem iesaistīties darba tirgū atbilstoši savām spējām un prasmēm.
Projektā iesaistītie klienti atzinuši, ka paticis apmācību un sociālo prasmju apguves process, varējuši saņemt nepieciešamo atbalstu un iedrošinājumu, patikušas praktiskās nodarbības un iespēja pavadīt laiku interesanti un lietderīgi. Tas radījis pašsajūtas uzlabošanos un pašvērtējuma paaugstināšanos, ļāvis attīstīt dažādas prasmes (mērķa grupas aptauja projekta ietvaros).

Izplatīšana:

Informācija par projektu bija laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze”, “Siguldas Avīze”, “Siguldas Elpa”, informācija mājas lapā www.aicinajumstev.lv, izdots un izplatīts buklets 500 eksemplāros.

Izmantošana:

Projekta īstenošanas laikā izveidotā apmācību programma un metodiskais materiāls tiks izmantoti sociālo pakalpojumu sniegšanā, sadarbojoties ar pašvaldībām, organizācijām un biedrībām sociālo pakalpojumu sniedzējām.

Citi kritēriji :

Organizācija īstenojusi vēl 2 projektus SIF administrētajās programmās:
Projekts „"Nāc un dari!" jeb sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Siguldas novadā”, kura rezultātā mazināta sociālā atstumtība, veicināta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana un darba pamatprasmju apgūšana cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Siguldas novadā. Projekta ietvaros izstrādāta un īstenota sociālās rehabilitācijas programma, izveidots un izplatīts metodiskais materiāls. Sadarbībā ar NVA Siguldas filiāli tiek veidota datu bāze ar iespējamajiem darba devējiem un darba ņēmējiem.

Projekts „NĀC un MĀCIES – veiksmīga ESF projektu sagatavošana sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar invaliditāti” - projekta ietvaros izstrādātais un izdotais buklets un mājas lapas pielikums deva iespēju iepazīties ar projekta laikā veiktajām aktivitātēm un pārņemt tā pieredzi citām Latvijas cilvēku ar invaliditāti pārstāvošām organizācijām ESF projektu sagatavošanā. Īstenotais projekts palīdzēja turpmāk veiksmīgi gatavot projektu pieteikumus konkursiem un veiksmīgi tos īstenot.
Visi biedrības īstenotie projekti papildina viens otru un tika īstenoti ar mērķi integrēt darba tirgū un sabiedrībā kopumā cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem.

Atslēgasvārdi:

cilvēki ar invaliditāti, motivācijas programma
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.