Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Kalsnavas pamatskola- vienādo tiesību un iespēju skola

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

1.- 9. klašu skolēni un viņu vecāki

Ieguvēji:

bērni ar īpašām vajadzībām, viņu vecāki, skolēni, skolotāji, pašvaldība, uzņēmēji u. c. mācību un ārpusstundu procesa īstenošanā iesaistītie cilvēki

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Madonas novada Kalsnavas pamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Vesetas iela 6, p. n. Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV- 4860 Tālrunis: 64807640 e-pasts: kalsnsk@inbox.lv Mājas lapa: www.kalsnavaspamatskola.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Madonas novada Kalsnavas pamatskolā mācās 176 skolēni, no kuriem seši bērni (no Kalsnavas un Ļaudonas pag.) ir ar speciālām vajadzībām. Skolu vada direktore Gunta Lapsa, kuras darbības viena no galvenajām prioritātēm ir atbalstīt katru skolēnu, piedāvājot arī bērniem ar īpašām vajadzībām apmeklēt skolu, mācīties kopā ar vienaudžiem, piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātes. Iestāde īsteno pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Skolā strādā 24 pedagogi, no kuriem 10 papildus apguvuši zināšanas darbā ar bērniem, kuriem ir invaliditāte. Kopā ar “C” līmeņa bērniem ikdienā strādā skolotāji un skolotāja palīgs, logopēds, psihologs, sociālais darbinieks un periodiski tiek piesaistīts arī psihoterapeits. Pirmie integrācijas soļi Kalsnavas pamatskolā sākti 2004. gada 1. septembrī.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Kalsnavas pamatskolas viens no galvenajiem mērķiem ir atbalstīt vecāku vēlmi nodrošināt apmācības iespējas dzīvesvietas tuvumā. Integrācijas un iekļaušanas veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām mācību gada sākumā sadarbībā ar vecākiem, ģimenes ārstu, psihologu un skolotājiem tiek izstrādāts individuālais apmācības plāns, izpētes un sasniegumu kartes. Maksimāli ir nodrošināts integrācijas process skolā, lai bērniem ar īpašajām vajadzībām būtu iespēja katru dienu piedalīties mācību stundās (atbilstoši savām spējām). Ārpusstundu darbā, teātra pulciņa nodarbībās aktīvu darbību ņem īpašie bērni, kur kopā ar citiem dalībniekiem piedalās skatēs u.c. Neiztrūkstoša ir šo bērnu līdzdalība visos skolas un pagasta pasākumos. Comenius skolu partnerības projekta “Bērnu brīnumainā pasaule” ietvaros divi īpašie bērni, viņu vecāki un pavadošais personāls (skolotāji) apmeklēja projekta dalībskolu Turcijā. Otro gadu aktīvi darbojamies EZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda grantu programmas “NVO projektu programma” projektā “Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām”. Interesentiem, projekta dalībniekiem, koordinatoriem, vecākiem tiek praktiski rādīts, kā norit apmācības process, kas balstīts uz Magnus Nīborga teorijas pamatiem. Šī projekta ietvaros divi skolotāji ir kļuvuši par mentoriem, kuri vada nodarbības visiem interesentiem Kalsnavas pamatskolā un ārpus tās par bērniem ar īpašām vajadzībām

Efektivitāte:

Redzot, kā tiek integrēta Ieva Ivkina Kalsnavas pamatskolā, pārējiem īpašo bērnu vecākiem radās cerība, ka arī viņu bērni varētu mācīties skolā, kura atrodas blakus mājām. 2007. gadā tika atbalstīts vecāku iesniegums, kā rezultātā akreditēta “C” līmeņa apmācības programma, kā arī 10 ieinteresētie skolotāji papildināja savas zināšanas speciālā pedagoģijā. Kalsnavas pašvaldība finansēja remontdarbu izmaksas atbilstošu telpu iekārtošanai. Augstu rezultātu varējām panākt pateicoties lieliskajai sapratnei un kopīgai sadarbībai ar vecākiem, skolas vadību, pedagogiem un pašvaldību. Tā rezultātā īpašo bērnu skaits, kuriem ir iespējas apmeklēt skolu no viena 2004.g. ir audzis līdz sešiem 2009.g., no kuriem viens bērns dzīvo Ļaudonas pagastā. Īpašu interesi un palīdzības roku mums ir snieguši partneri no Madonas sadraudzības pilsētas Vaijes Vācijā. Piedaloties speciālās klases telpu atklāšanā (2007.g.), un aizvadītā gada vasarā skolas direktorei G. Lapsai un direktores vietniecei izglītības jomā R. Makovskai padāvājot pieredzes braucienu uz speciālajām skolām Vaijē. Savas zināšanas par bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas iespējām skolas direktore papildināja arī Vācijas pilsētā Rostokā.

Izplatīšana:

Piecus gadus darbojoties bērnu ar invaliditāti integrācijā esam veikuši daudz, un vēl padomā ir ļoti daudz realizējamu ideju, lai veiksmīgi ritētu iesāktais darbs skolā un pagastā. 2007. gadā Kalsnavas pamatskola saņēma sertifikātu “Vienādo tiesību un iespēju skola 2006” par pozitīvo piemēru un iniciatīvu bērnu ar invaliditāti integrācijā vispārizglītojošā skolā. 2007. gada nogalē mūsu skolas skolotāja Ilze Stikāne saņēma “Latvijas lepnuma” titulu nominācijā “Atbalsts līdzcilvēkam” par uzdrīkstēšanos un iesākto darbu īpašā bērna integrāciju skolā. Pieredzi no mums guvuši Madonas- Vaijes draugu biedrības pārstāvji, Somijas Tupuri skolas kolēģi, Jēkabpils novada skolu direktori, Jēkabpils 3.vsk., Līvānu 1.vsk., Ogres novada sākumskolas skolotāji, Madonas un Lubānas novadu pedagogi, kuri strādā ar īpašajiem bērniem. Paveiktais darbs atspoguļots preses izdevumos ”Diena”, “Sociālās Vēstis”, “Stars”, “Kalsnavas Avīze” un TV3 raidījumos “Latvijas lepnums” un “Bez tabu”.

Atslēgasvārdi:

Kalsnavas pamatskola, Ilze Stikane “Latvijas lepnums 2007”, Comenius
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.