Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Specializētās darbnīcas personām ar intelektuālā un fiziskā rakstura attīstības traucējumiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Pieaugušas personas ar funkcionāliem traucējumiem

Ieguvēji:

Pieaugušas personas ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, Pensionāru dienas centrs


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne Tālrunis: 64624586, 64625763,64628042 Epasts: jelena.laskova@rezekne.lv, leda66@inbox.lv Mājas lapa: www.rezekne.lv; www.rsocp.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Projekta mērķis: veikt Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru dienas centra (pašlaik - Pensionāru sociālo pakalpojumu centra) esošo telpu renovāciju un pielāgošanu invalīdu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, lai ieviestu jaunus alternatīvus sociālos pakalpojumus:
- sociālā rehabilitācija invalīdiem - personām ar intelektuāla un fiziska rakstura attīstības traucējumiem pēc individuāla rehabilitācijas plāna;
- radošās darbnīcas aprīkošana ar speciālām tehnoloģijas iekārtām invalīdiem - personām ar intelektuālā un fiziskā rakstura attīstības traucējumiem (līdz 20 cilvēkiem grupā);
- vides pieejamības pielāgošana invalīdiem - personām ar fiziskā rakstura attīstības traucējumiem, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību.

Projekta rezultātā:
- izremontētas un pielāgotas telpas 200 m2 platībā, iegādātas un uzstādītas speciālās darbnīcu iekārtas (mēbeles, specializētie krēsli, stelles, šujmašīna, sienas ekrāns);
- no jauna izveidotas divas sociālo rehabilitētāju slodzes;
- izveidots jauns un pašlaik Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā dienas laikā pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas ietver brīvā laika pavadīšanas iespējas, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem (I un II grupas invalīdiem), kuras patstāvīgi vai ar likumisko pārstāvju palīdzību var apmeklēt Pensionāru dienas centru un pēc nodarbībām nokļūt atpakaļ mājās (līdz 20 cilvēkiem grupā).

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Rēzeknes pilsētā līdz šim Dienas aprūpes centrā „Īpašais bērns” bija nodrošināti dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tikai 40 bērniem – invalīdiem vecumā no 3 – 18 gadiem, bet pieaugušiem invalīdiem pēc dienas centra pakalpojumu izbeigšanās bija liegta iespēja integrēties sabiedrībā, bieži vien vecāki, lai nodrošinātu pienācīgu aprūpi un pieskatīšanu, bija spiesti atstāt darbu un palikt mājās kopā ar savu atvasi.
Tagad ir rasts inovatīvs šīs problēmas risinājums – uz Pensionāru sociālo pakalpojumu centra bāzes dienas laikā nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušām personām ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna, kas sevī ietver brīvā laika pavadīšanas iespējas, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu (līdz 20 personām grupā). Līdz ar to šīs personas tiek integrētas sabiedrībā un viņu ģimenes locekļi var atgriezties aktīvajā darba tirgū.

Efektivitāte:

Uz 2009. gada 1. septembri Pensionāru sociālo pakalpojumu centra dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus izmanto 15 klienti (2006. gada 1. septembrī, kad tika uzsākts pakalpojums, bija tikai 6 klienti).
Klientiem tiek organizētas radošo darbnīcu nodarbības, dažādas sporta aktivitātes, pašprūpes iemaņu apgūšanas nodarbības un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši klientu veselības un intelektuālajām spējām.
Ar Klientu vecākiem un ģimenes locekļiem tiek veikts sociālais darbs un viņi tiek motivēti iekļauties darba tirgū, un viņiem tiek piedāvāti arī citi pašvaldībā pieejamie sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidi.
Tiek organizētas sociālā darbinieka atbalsta grupas klientu vecākiem un ģimenes locekļiem.

Apmierinātība:

Klientu vecāki ir ļoti apmierināti ar sociālā pakalpojuma pieejamību un kvalitāti Rēzeknes pilsētā, par ko liecina veiktās aptaujas par sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tāpat, klientiem ir iespējas izmantot Sociālās aprūpes pārvaldes piedāvātos:
- bezmaksas transporta pakalpojumus nokļūšanai no mājām uz Pensionāru sociālo pakalpojumu centru un atpakaļ uz mājām;
- ēdināšanas pakalpojumus par maksu;
- dušas pakalpojumus par maksu;
- veļas mazgāšanas pakalpojumus par maksu,
par ko viņi ir ļoti pateicīgi un apmierināti.

Izplatīšana:

Informācija par Rēzeknes pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem ir pieejama Rēzeknes pilsētas mājās lapā www.rezekne.lv un Sociālās aprūpes pārvaldes mājas lapā www.rsocp.lv .
Aktuālā informācija pilsētas iedzīvotājiem par sociālajiem un citiem sabiedriskiem pakalpojumiem tiek sniegta vietējos masu informācijas līdzekļos: „Rēzeknes Vēstis”, „Rēzeknes Vēstnesis”, „Панорама Резекне», Latgales Reģionālajā televīzijā, radio „Ef-Ei” u.c.
Sociālās aprūpes pārvaldē darbojas Invalīdu konsultatīvā padome, kuras sasaukumos tiek apspriesta aktuālās problēmas un meklēti to risināšanas veidi.

Izmantošana:

Iespējama pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu sociālo pakalpojumu sniedzējiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu gan bērniem, gan pieaugušām personām ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.
Tāpat iespējams brīvprātīgo darbs Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā gan ar pieaugušām personām ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, gan ar aktīvām pensijas vecuma personām, gan Pensionāru sociālo pakalpojumu centra klientiem.

Atslēgasvārdi:

rehabilitācija, dienas centrs, pensionāri, Rēzekne
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.