Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Māksla un darbs mūs vieno, attīsta un integrē!

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

bērni, jaunieši un cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

bērni, jaunieši un cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība „Radošo domu un darba centrs „Svētelis””


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Pļavu iela 2, Jelgava, LV-3002 Tālrunis: +371 29137168 e-pasts: b.svetelis@inbox.lv

NVO

Apraksts:

Mūsu organizācijas mērķis ir integrēt pamatā bērnus, jauniešus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām no dažādām sociālām vidēm, neskatoties uz veselības, materiālā stāvokļa, vecuma, dzimuma, reliģiskās piederības. Biedrībā „Svētelis” cilvēki ar īpašām vajadzībām tiek integrēti ar mākslas terapijas metodēm, kuras iekļauj sevī praktisku darbu, vides un telpas sakārtošanu, kurā paši atrodas, dzīvo, mācās un veido attiecības.
Biedrībā „Svētelis” tiek piedāvāts cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām sevi attīstīt un realizēt saimniecības darbos. Darbs un atalgojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nozīmē ļoti daudz, strādājot šie cilvēki sāk apzināties sevi kā personu, kas var un spēj kaut ko izdarīt paša spēkiem. Strādājot kolektīvā cilvēki ar īpašām vajadzībām kļūst drošāki attiecībās ar citiem līdzcilvēkiem, iemācās sastrādāties savā starpā. Biedrībā „Svētelis” sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru tiek piedāvātas tādas darba vietas kā sētnieks, saimniecības pārzinis, apkopējs, florists, dārznieks, drēbnieks. Daudziem strādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti šī ir pirmā darba vieta.
Biedrībā „Svētelis” tiek piedāvāta interešu izglītība bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasniedzēja strādā ar mākslas terapijas metodēm, kas sniedz pozitīvus rezultātus. Šajās nodarbībās tiek veidoti un pēc tam analizēti mākslas darbi.
Biedrībā ir radīta vide, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām justos līdzvērtīgi pārējiem darbiniekiem, ir pat jomas, kurās cilvēki ar invaliditāti ir pat spējīgāki un pārāki par cilvēkiem, kuriem nav invaliditāte. Darot darbu cilvēki ar īpašām vajadzībām iemācās sevi izpaust.
Iesaistot cilvēkus ar īpašām vajadzībām darbā un radošās aktivitātēs, rezultātā kļūst atvērtāki pret citiem cilvēkiem, uzlabojas darba spējas, uzlabojas veselības stāvoklis gan garīgajā, gan fiziskajā plānā, māk parūpēties par sevi un citiem, iegūst darba pieredzi, jūtas apmierināti par sevi un padarīto, jūtas vajadzīgi sabiedrības līdzpilsoņiem, sabiedrība tiek iepazīstināta ar mākslas darbiem, ko ir veidojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Biedrībā „Svētelis” darbā un interešu izglītības nodarbībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek izmantotas mākslas terapijas metodes: darba terapija, foto terapija, mākslas terapija.
Foto terapijā cilvēki ar invaliditāti iepazina un sajuta sevi citā veidolā, sajutās īpaši- kā kinozvaigznes, kā lieli mākslinieki. Sievietes ar īpašām vajadzībām sajuta savu sievišķību, jo pirmo reizi apzināts akcents tika likts uz kleitām, cepurēm, vēdekļiem un cimdiem. Foto terapijas sesijā piedalījās aprūpes centra „Jelgava” iedzīvotāji ar invaliditāti. Foto terapija deva iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iejusties citā tēlā un pēc tam ieraudzīt sevi un analizēt savas sajūtas jaunajā tēlā.
Darba terapijā cilvēki ar īpašām vajadzībām spēj sevi realizēt, sajust un pierādīt. Strādājot kādu konkrētu darbu cilvēkam ar īpašām vajadzībām tiek dots uzdevums piedomāt par savām sajūtām kādas rodas darot darbu un pēc padarītā darba saņemot algu.
Mākslas terapijā tiek izmantotas dažādas metodes, lai bērni, jaunieši un cilvēki ar īpašām vajadzībām iemācītos izpaust savas jūtas, emocijas, lai saprastu tās.

Efektivitāte:

Salīdzinot kādi bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki ar īpašām vajadzībām bija, kad pie mums atnāca, un kā viņi izmainījās darba un attiecību procesā, var teikt, ka ir acīmredzama efektivitāte. Pirms darba un dažādu aktivitāšu iesaistīšanās bērni, jaunieši un cilvēki ar īpašām vajadzībām bija vairāk noslēgušies sevī, nomākti, depresīvi, maz smaidīja, maz runāja ar citiem, jutās nevajadzīgi sabiedrībai, bija nepārliecināti par sevi un savām spējām, nevēlējās dalīties ar citiem, uz aizrādījumiem bija depresīvi vai agresīvi. Pēc projektu īstenošanas bērni, jaunieši un cilvēki ar īpašām vajadzībām vairāk smaida, palika atvērtāki pret citiem cilvēkiem, pavērās gaišāks skats uz dzīvi, māk dalīties gan materiāli, gan garīgi ar citiem, ir lielāka pašiniciatīva, spēj pieņemt arī aizrādījumus, apzinās naudas vērtību, ieguva jaunus draugus, apzinās paši savu vērtību un sava darba nozīmīgumu, rezultātā ir attīstītāka domāšana.
Lielāka daļa indivīdu ar īpašām vajadzībām vēlas palikt un turpināt darboties biedrībā „Svētelis”. Iegūtās prasmes un atziņas pielieto savā dzīvē. Ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas pēc projekta beigšanās uzsāk patstāvīgas darba gaitas.

Apmierinātība:

Kad cilvēkiem ar invaliditāti uzlabojas darba spējas, tad arī veidojas atgriezeniskā saite. Bijušie darbinieki ar īpašām vajadzībām nāk uz biedrību ciemos, dalās savā pieredzē un sajūtās, ja var tad arī izpalīdz mums, izrāda interesi kā mūsu biedrībai iet.
Piemēram, Sintija- skolniece ar īpašām vajadzībām, kas biedrībā strādāja vasaras mēnešos pēc projekta skolnieku nodarbināšana vasara mēnešos. Viņa strādāja Labdarības virtuvē par palīgu. „Svētelī” Sintija atklāja, ka viņa vēlas kļūt par pavāri un savas pirmās iemaņas savā jaunajā sapņu profesijā Sintija sāka apgūt šeit. Skolniece ar īpašām vajadzībām iemācījās cept pankūkas, kas viņai tik ļoti garšo. Viņa ar lielāko prieku cepa pankūkas Labdarības virtuvē, kur viņas darba augļus baudīja visi Labdarības virtuves apmeklētāji. Sintija iemācījās dalīties ne tikai ar savu ģimeni, bet arī ar draugiem, ar „Svēteli”.

Izplatīšana:

Masu mēdijos ir pieejama informācija par projektiem biedrībā „Svētelis”, ka šajos projektos iesaistās bērni, jaunieši un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Jelgavas Dienas centrā, kuru apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām, ir pieejama informācija, ka „Svētelī” ir iespēja sevi pilnveidot un attīstīt gan darbā, gan mākslā.
Kā arī VNA (Valsts nodarbinātības aģentūra), Jelgavas pilsētas dome un pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” ir informēta, ka biedrība „Svētelis” ir atvērts visiem projektiem, kas ir saistīti ar bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņi nodot šo informāciju mērķgrupai.
Biedrība „Svētelis” iesaistās VNA projektos par subsidētajām darba vietām cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī „Svētelis” iesniedz projektus Jelgavas pilsētas domei un „Jelgavas izglītības pārvaldei” par dažādu pasākumu veikšanu bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gandrīz visi no iesniegtajiem projektiem ir apstiprināti.

Citi kritēriji :

Cerams, ka mūsu darbs un attiecības dod sabiedrībai ievērojamu labumu, jo katram tās pilsonim ir tiesības uz cilvēcīgu dzīvi. Un katrs pats ir tās laimes kalējs, cik izdarīs, tik arī būs. Mēs piedāvājam iespēju būt pašiem, neskatoties ne uz sociālo, ne uz veselības stāvokli.
Brauciet ciemos, gaidīsim!!!

Atslēgasvārdi:

Radošo domu un darba centrs „Svētelis”, nodarbinātība, māksla
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.