Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Iekļaujoša skola visiem un katram

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

skolēni ar un bez attīstības traucējumiem

Ieguvēji:

skolēni ar un bez attīstības traucējumiem

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Vaivaru pamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Skautu iela 2, Jūrmala, LV 2008 Tālrunis: 67811175 e-pasts: vaivarupsk@navigator,lv Mājas lapa: www.vaivari.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Vaivaru pamatskola jau 13 gadus ir skola, kurā kopā ar parastajiem bērniem mācās skolēni ar speciālām vajadzībām. Skola īsteno integratīvas/ iekļaujošas skolas dažādus modeļus, kur izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvātas iespējas mācīties atsevišķā speciālā klasē vai vispārizglītojošajā klasē. Skolā ir licenzētas un akreditētas, un veiksmīgi realizētas speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar kustību traucējumiem, izglītojamajiem ar viegliem, vidējiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kā arī izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Mācības iekļaujošā skolā nenozīmē domāt tikai par skolēniem ar speciālām vajadzībām, tas ir darbs ar visiem skolēniem, tā ir sagatavota skolotāju, parasto skolēnu un viņu vecāku vide, kurā tiek iekļauts/integrēts skolēns ar speciālām vajadzībām. Gadu garumā skolā īsteno pāru metodi, kur kopā vienā pāri darbu stundā un ārpusstundu pasākumos veic 2 skolēni- viens ar attīstības traucējumiem, otrs – bez. Ir izstrādāti komandas darba principi skolēna veiksmīgai iekļaušanai skolas un klases dzīvē, izmantojot pāra darba metodes principus.

Efektivitāte:

Atbilstoši licenzētajām izglītības programmām skolā darbojās skolotāja palīgi – speciālie pedagogi, logopēds, fizioterapeits un psihologs, kas veic atbalsta personāla funkcijas izglītojamo sekmīgai integrācijai vispārizglītojošajā skolā un sabiedrībā kopumā. Augsti novērtēts ir fakts, ka Vaivaru pamatskolas otrs dibinātājs NRC „Vaivari” ir teritoriāli tuvu skolai, kad akūtu lēkmju un krīzes gadījumā NRC „Vaivari” darbinieki sniedz izglītojamajam neatliekamu medicīnisku palīdzību. Sadarbība ar NRC „Vaivari” speciālistiem izglītības programmas speciālās korekcijas un medicīnas sadaļā ir veiksmīgs piemērs, kā skolēnam ar speciālām vajadzībām vienuviet piedāvāt medicīnas, sociālās aprūpes un izglītības pakalpojumus

Izplatīšana:

Skolas pedagogi veic pētījumus par iekļaujošas skolas darbības principiem un attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, rīko regulārus pieredzes apmaiņas seminārus Latvijas skolu skolotājiem un citiem interesentiem, kā arī organizē starptautiskus seminārus, studiju vizītes un konferences par iekļaujošas skolas problēmām. Skolas pedagogi studē gan maģistrantūrā, gan doktorantūrā un savus pētījumus par iekļaujošas skolas dažādiem aspektiem popularizē starptautiskās konferencēs. Tādējādi skolas pieredze tiek plaši popularizēta un skola ir atpazīstama ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Citi kritēriji :

Vaivaru pamatskola visu pastāvēšanas laiku piedalās dažādos projektos, tādējādi ne tikai veidojot skolas dzīvi krāsaināku un radošāku, bet arī piesaistot papildus līdzekļus skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanā.
Skolā strādā augsti profesionālu pedagogu komanda, kas radoši darbojas ne tikai stundās, bet arī ārpusstundu darbā un vietējos un starptautiskos projektos

Atslēgasvārdi:

iekļaujoša izglītība, skolēnu ar speciālām vajadzībām integrācija vispārizglītojošajā skolā, speciālās izglītības programmas, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt

Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.