/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Dzīves skola labākai dzīvei

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Liepājas Neredzīgo biedrība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Ganību iela 197/205, Dunikas iela 1- 1, Liepāja Tālrunis: 63431535, 26544442 e-pasts: liepajas_nb@inbox.lv Mājas lapa: www.redzigaismu.lv

NVO

Apraksts:

Rehabilitācijas centrs „Dzīves skola” izveidots ar mērķi ieviest un realizēt personu ar redzes un cita veida invaliditāti sociālo rehabilitāciju un atbalsta politiku, veicināt invalīdu sociālo prasmju apguvi, integrāciju sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū, atjaunot vai uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī popularizēt universālā dizaina principu atpazīstamību un ieviešanu. Centrs „Dzīves skola” šobrīd ir kā atbalsta punkts tam, lai tālu no pilsētas dzīvojošie cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Liepājas Neredzīgo biedrībā. „Dzīves skolā” cilvēki uzturas 1 vai 2 mēnešus, viņu uzturēšanos apmaksā pašvaldība vai tiek piesaistīti projektu līdzekļi. Šajā laikā viņiem, atbilstoši funkcionālajām spējām, tiek izstrādāti un īstenoti individuālie sociālās rehabilitācijas plāni. Sadarbībā ar citām institūcijām, personas ar invaliditāti tiek konsultētas par iespējām saņemt savlaicīgu un konkrētajai vajadzībai atbilstošu sociālo palīdzību un atbalstu. Nodarbību laikā tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes un attīstītas individuālās spējas ar mērķi, uzlabot personas dzīves kvalitāti. Dzīvskolnieki apgūst datora lietošanu, Braila rakstu, mācās orientēties ar balto spieķi, pīt klūdziņu izstrādājumus, apgūst makramē tehniku, papildina kulinārās prasmes. Ar viņiem daudz tiek runāts – par dzīvi, par pagātni, par nākotnes plāniem, notiek diskusijas – ko var un nevar cilvēks ar invaliditāti, vai ir jēga vispār kaut ko mainīt savā dzīvē. Bieži vien šiem cilvēkiem ir jānotic vispirms pašiem sev, ka viņi patiešām spēj izdarīt daudz!
Veidojot „Dzīves skolu”, daudz domājām par to, lai vidē tiktu ievēroti universālā dizaina principi, lai tā būtu pieejama cilvēkiem gan ar redzes, kustību, gan dzirdes traucējumiem, līdz ar to ievērojot visu cilvēku tiesības dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi iesaistīties visās dzīves jomās.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Viena no mērķgrupām uz kuru orientēta „Dzīves skola” ir cilvēku ar invaliditāti ģimenes locekļi. Esam bieži sastapušies ar to, ka vistuvākie cilvēki, labu gribēdami, cilvēku, kuram ir invaliditāte, ir iemācījuši būt bezpalīdzīgam – viņam viss tiek pasniegts, sagatavots, izdarīts. Aicinot kādu uz „Dzīves skolu”, vienlaikus aicinām šeit uzturēties arī viņa ģimenes locekli, kuram tiek piedāvāta iespēja piedalīties tajās pašās nodarbībās, kurās piedalās cilvēks ar invaliditāti. Mērķis – parādīt, ka neraugoties uz invaliditāti, ikvienam ir iespēja daudzas lietas paveikt patstāvīgi.
Savukārt „Dzīves skolā” ievērotie universālā dizaina principi ir atbalsts personu ar invaliditāti tiesībām uz pilnīgu līdzdalību kopienas dzīvē, kas ietver tiesības uz pieejamību un izpratni par visām vidē izveidotajām konstrukcijām.

Efektivitāte:

Kopš 2008.gada, kad „Dzīves skola” tika atklāta, šo piedāvājumu izmantojuši 16 cilvēki ar redzes invaliditāti. Viņi visi ir bijuši ļoti apmierināti ar iegūto – ar jaunajām prasmēm un iemaņām, ar to, ka viņiem palīdzēts psiholoģiskā ziņā. Ir skolnieki, kuri iekārtoti pansionātos, ir tādi, kas apguvuši, piemēram, klūdziņu pīšanu, spēj darboties savam un citu priekam, ir divi skolnieki, kuri uzsākuši studijas augstskolā.

Apmierinātība:

Pilnīgi visi dzīveskolnieki ir teikuši lielu paldies par piedāvāto iespēju. Daudzi no viņiem atzina, ka sākotnēji baidījušies, nav gribējuši vieni braukt uz svešu vietu, viņiem nav bijusi ticība saviem spēkiem. Bet noslēgumā ir prieks – prieks par patstāvīgi aplieto kafiju krūzītē, par uzceptu olu, uzpītu groziņu, uzmezglotu paklāju, par iespēju atkal rakstīt vēstules – Braila rakstā, prieks par iespēju izrauties no ikdienas pelēcības.

Izplatīšana:

„Dzīves skolas” iespējas tiek piedāvātas pašvaldībās, par to informējot vietējos sociālos darbiniekus, kuri vislabāk pazīst savā pašvaldībā dzīvojošos. Savukārt biedrības izdevumā publicējam intervijas ar tiem, kuri „Dzīves skolu” absolvējuši, kā pozitīvu piemēru un iedrošinājumu citiem, par šo piedāvājumu stāstam individuāli, apsekojot mājās biedrības biedrus.

Izmantošana:

„Dzīves skola” ir praktisks piemērs universālā dizaina iedzīvināšanai praksē, kas tiek popularizēts gan pašvaldības, gan izglītības iestāžu, darba devēju un NVO līmenī, veicinot sabiedrības integrācijas procesā tieši un netieši iesaistīto dalībnieku izglītību un apmācību.

Citi kritēriji :

Mērķis – kaut vienā cilvēkā atgriezt dzīvesprieku, ticību saviem spēkiem, vēlmi patstāvīgi darboties. Popularizēt universālo dizainu kā visiem cilvēkiem pieejamas un komfortablas vides, izmantojamus pakalpojumus un produktus, kā arī uztveramas informācijas veidojošu stratēģiju.

Atslēgasvārdi:

Cilvēki ar invaliditāti, integrācija, dzīves kvalitāte, universālais dizains, Liepājas Neredzīgo biedrība.