Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Kompleksa pieeja cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā Balvu pilsētā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Balvu pilsētas iedzīvotāji ar invaliditāti

Ieguvēji:

invalīdi, viņu ģimenes, pašvaldība, valsts

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Balvu novada pašvaldības Sociālā pārvalde


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Raiņa iela 52, BALVI, LV-4501, LATVIJA Tālrunis: +371 64521998 e-pasts: socparvalde@balvi.lv Mājas lapa: http://www.balvi.lv/balvi/i.php?p=109 (mājas lapa tiek rekonstruēta)

Valsts iestāde

Apraksts:

Cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā ir viena no nozīmīgākajām Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes funkcijām, kura tiek risināta kompleksi.
Pārvaldes speciālisti īpašu uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmām sākuši veltīt kopš 2003.gada, kad Lauku partnerības programmā tika atbalstīts un realizēts pirmais projekts šajā jomā „Bērnu invalīdu un maznodrošināto ģimeņu integrācija”. Projektā 50 Balvu pilsētas ģimenēm ar bērniem invalīdiem tika nodrošinātas gan individuālas nodarbības, kurās nodrošināta psiholoģiskā palīdzība un novērtēts viņu emocionālais stāvoklis, gan arī grupu nodarbības, kurās sniegti padomi, kā pieņemt un sadzīvot ar savu slimību. Rezultātā izstrādāta programma psiholoģiskās palīdzības sniegšanai turpmāk.
Nozīmīgākie sasniegtie rezultāti cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā:
1. IZPĒTES UN PAMATOJOŠAJĀ JOMĀ:
• veikts pētījums par Balvu pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti, viņu vajadzībām un sociālās integrācijas iespējām;
• izstrādāti galvenie rīcības virzieni un reāli darbojošies sociālās rehabilitācijas plāni invalīdu iekļaušanai sabiedrībā, nodrošinot invalīdu sociālo, psiholoģisko un citu problēmu risināšanu;
• Balvu pilsētas attīstības programmā 2007.- 2010.gadam un Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programmā 2009.-2013.gadam kā viena no galvenajām prioritātēm sociālās palīdzības jomā ir noteikta vides pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti;
• izstrādāts maģistra darbs „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana invalīdu sociālās atstumtības mazināšanai Balvu pilsētā”, kuru Daugavpils Universitātē teicami aizstāvējusi Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras „Sociālais serviss” direktore Anita Petrova.
2. PRAKTISKAJĀ JOMĀ:
• sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru kopš 2006.gada realizēti 4 projekti pasākumā noteiktām personu grupām profesionālo prasmju apguvei subsidētajās darba vietās, iesaistot apmācībās un nodarbinātībā 2 gadu garumā pavisam 15 invalīdus. Viens no projektiem, kurā nodarbināti 5 invalīdi bezdarbnieki, tiek realizēts arī pašlaik. Šajos projektos cilvēki ar invaliditāti sociālo darbinieku uzraudzībā atbilstoši savām spējām apgūst un pilda dažādus darba pienākumus ar ergoterapeita palīdzību pielāgotās darba vietās pašvaldības iestādēs;
• sociālās dzīvojamās mājas pirmajā stāvā izveidoti sociālie dzīvokļi, kas pielāgoti personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
• pateicoties sadarbības partneriem Zviedrijā, iegādāts transporta līdzeklis, kas pielāgots invalīdu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai;
• iegādāti pacēlāji, ar kuru palīdzību invalīdiem ar kustību traucējumiem iespējams pārvietoties uz jebkuru ēkas stāvu;
• izveidots Dienas centrs, kurā cilvēkiem ar invaliditāti pieejami medmāsas, masiera, friziera, un šuvēja pakalpojumi, kā arī veļas mazgāšana, duša un lietoto apģērbu noliktava;
• kopš 2003.gada iestādē bērni ar invaliditāti regulāri saņem fizioterapeita asistenta ārstnieciskajā vingrošanā un bērnu masiera pakalpojumus;
• kopš 2004. gada katru vasaru 12 bērniem ar īpašām vajadzībām (vecumā no 7 līdz 15 gadiem) tiek nodrošināta iespēja piedalīties vasaras nometnē;
• trīs gadus pašvaldības aģentūrā „Sociālais serviss” tika rasta iespēja nodarbināt 18 bērnus invalīdus 2006., 2007., 2008.gada vasarā (3 mēnešus pa diviem bērniem katru mēnesi);
• katru gadu pirms Ziemassvētkiem bērni invalīdi tiek aicināti uz svētku eglīti pašvaldības aģentūras „Sociālais serviss” Ģimenes atbalsta centrā;
• izveidojusies pastāvīga, sirsnīga sadarbība ar palīdzības organizāciju Zviedrijā „Gnosio Hjalper”, no kuras tiek saņemta nesavtīga palīdzība;
• izveidots tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts;
• pastāvīgi tiek meklēta iespēja iesniegt projektu pieteikumus dažādos projektu konkursos ar mērķi saņemt papildus finansējumu invalīdu sociālo problēmu risināšanai
• Sociālās pārvaldes telpās Balvos, Daugavpils ielā 73A, mājvietu radusi arī Balvu rajona invalīdu biedrība, ar kuru izveidojusies konstruktīva sadarbība.
3.TURPMĀKĀS IECERES:
• pielāgot vidi (rekonstruēt uzbrauktuvi, sanitāros mezglus, uzstādīt automātiskās ieejas durvis un aprīkot vienu telpu invalīdu ar kustību traucējumiem nodarbībām Sociālās pārvaldes ēkā), lai invalīdi varētu saņemt pašvaldības piedāvātos sociālos pakalpojumus, iesaistīties interešu grupās, apgūt sociālās prasmes un perspektīvā konkurēt darba tirgū;
• turpināt sadarbību ar Nodarbinātības Valsts aģentūru invalīdu apmācībā un nodarbinātībā;
• izstrādāt un iesniegt projektu pieteikumus potenciālajiem finansētājiem invalīdu sociālās rehabilitācijas veicināšanai;
• aktualizēt informāciju par jaunizveidotā novada (Balvu pilsēta + 10 pagasti) vajadzībām invalīdu iekļaušanas jomā un veikt korekcijas sociālās rehabilitācijas plānos, lai tajos tiktu aptverti mērķa grupas iedzīvotāji visa novada teritorijā.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Balvu pilsēta ir viena no nedaudzajām pilsētām, kurā ir izstrādāta un apstiprināta Sabiedrības integrācijas programma. Īpaša uzmanība šajā programmā ir veltīta cilvēku ar invaliditāti sociālajai iekļaušanai. Programmā identificētas problēmas un iezīmēti galvenie darbības virzieni šo problēmu risināšanai.

Efektivitāte:

Efektīvu ilgtermiņa rezultātu iespējams sasniegt, mērķtiecīgi realizējot kompleksu pasākumu programmu, kas izstrādāta, pamatojoties uz objektīviem rādītājiem. Programmas īstenotājam jābūt ļoti ieinteresētam mērķa sasniegšanā, jo cilvēki ar invaliditāti nereti ir noslēgušies sevī - viņu uzticēšanos nevar iegūt, vienkārši uzaicinot piedalīties kādā projektā. Uzticēšanās rodas pamazām, pacietīgi strādājot, pierādot sevi ar darbiem. Balvos tas ir izdevies!
Statistika liecina, ka Balvu pilsētā pēc sadarbības projektu ar NVA noslēguma 45% no programmās iesaistītajiem invalīdiem tiek pieņemti pastāvīgā darbā iestādēs, kurās viņi tika nodarbināti projektu laikā, bet vēl 15% pēc saņemtajām rekomendācijām atrod darbu citās iestādēs.

Apmierinātība:

Periodiski pašvaldībā tiek veiktas intervijas un mērķa grupas aptaujas, lai iegūtu informāciju par viņu vajadzībām un vēlmēm, ar nolūku ieviest nepieciešamās korekcijas darbības programmā, projektu realizācijā un gūtu idejas jaunu projektu izstrādei.
Rezultātā tiek identificētas problēmas, kas jārisina turpmāk, bet aptaujāto atziņas „...man tik būtiski ir būt cilvēkos...”, „...es daudzus gadus biju kā slazdā, bet tagad esmu no tā izkļuvis...”, „...esmu derīgs arī darbam!” projektu īstenotājiem dod iedvesmu darbu turpināt. Vēl viena atziņa, kas iegūta intervijās – cilvēkiem ar invaliditāti ļoti nozīmīgi ir nopelnīt ar savu darbu, nevis tikai saņemt palīdzību. Šāda iespēja ceļ viņu pašapziņu, ļauj justies vajadzīgiem sabiedrībai.
Nodarbinātības Valsts aģentūras dati liecina, ka Balvos vairāk kā 40 cilvēki ar invaliditāti ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, kas vēlas apgūt amata prasmes un strādāt tieši pašvaldības Sociālajā pārvaldē.

Izplatīšana:

Viens no projekta dalībniekiem, kurš jau vairākus gadus pārvietojas tikai ratiņkrēslā un neiziet no mājas, apgūst informācijas ievadīšanas operatora darba prasmes subsidētajā darba vietā, kas izveidota pie viņa mājās. Viņš ir ieinteresējies par informācijas tehnoloģijām dziļāk un pamatīgāk – viņš patstāvīgi izstudējis vienu no mājas lapu veidošanas tehnoloģijām un izveidojis Balvu pilsētas pašvaldības Sociālās pārvaldes mājas lapu, kura tuvākajā laikā tiks publicēta internetā. Panākta vienošanās, ka pieeja tai būs caur Balvu novada pašvaldības mājas lapu, bet jau pavisam drīz tiks meklētas arī citas iespējas izveidot saites.

Izmantošana:

Lai veiksmīgi nodrošinātu invalīdu sociālo iekļaušanu, ļoti liela nozīme ir pašvaldībai, tās sociālajiem dienestiem. Tieši šīm iestādēm iespējams vislabāk pārzināt savas pašvaldības teritorijā dzīvojošo invalīdu vajadzības, izstrādāt kompleksu pasākumu programmu to risināšanai un realizēt šo programmu, organizējot sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām.

Citi kritēriji :

Lai apzinātu invalīdu problēmas un vajadzības, sociālie darbinieki ir veikuši pētījumu, kura rezultātā konstatēts, ka cilvēku ar invaliditāti īpatsvars Balvu pilsētā ir 5,3 % no kopējā iedzīvotāju skaita (Latvijā – 6%). Pētījuma rezultāti liecina, ka 42% Balvu pilsētas aptaujāto invalīdu nepietiek līdzekļu veselības aprūpei, 36% nesaņem pietiekamu sociālo rehabilitāciju un sociālos pakalpojumus, 33% nepietiek līdzekļu pārtikas produktu iegādei.
Anketēšanas un intervēšanas rezultāti identificējuši sekojošas nozīmīgākās problēmas: nepieciešama atbalsta grupu izveidošana invalīdiem, interešu grupu izveidošana dienas centrā, atpūtas pasākumu un izbraukumu organizēšana.

Atslēgasvārdi:

Invalīdu sociālā iekļaušana, invalīdu sociālā rehabilitācija, Sociālā pārvalde, Balvi
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt

Due to the fact that the database is publicly accessible and information can be submitted by anybody, the project developers can not be held responsible for the used terms or factual truth of information submitted to this data base.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.