Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?



Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Regulāras brīvā laika pavadīšanas iespējas un integrācija sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

pusaudži un jaunieši ar īpašām vajadzībām

Ieguvēji:

pusaudži un jaunieši ar īpašām vajadzībām, viņu vecāki, sabiedrība kopumā

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Latvijas Bērnu fonda Ventspils nodaļa


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Latvijas bērnu fonda Ventspils nodaļa, Sarkanmuižas dambis 22-53, LV - 3601 Tālrunis: mob.tālr.29807987 e-pasts: ievasamite@inbox.lv

NVO

Apraksts:

Nodarbību laikā Skolēnu Jaunrades namā un citās vietās tiek veicināta bērnu un pusaudžu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā, kā arī tiek mazināta viņu izolētība. Kopīgu nodarbību laikā speciālā pedagoga vadībā (zīmēšanas, līmēšanas, veidošanas, keramikas un izglītojošas nodarbības) tiek veicinātas šo jauniešu sociālās prasmes. Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā 2 stundu garumā dažādās vietās, mainot nodarbību vietas. Ventspils Digitālajā centrā jaunieši apgūst iemaņas darbā ar datoru, Amatu mājā tiek iepazīstināti ar dažādu senu amatu prasmēm un rokdarbiem. Šo nodarbību laikā sekmīgi tiek risināta jauniešu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem bezdarbības problēma, jaunieši apgūst dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas un saturīgi pavada laiku. Skolēnu Jaunrades nama pedagogs ir ieguvis praktiskas iemaņas un jaunu pieredzi darbā ar ,,īpašajiem” jauniešiem. Sabiedrības informētības rezultātā palielinājusies mērķauditorijas ieinteresētība un piesaiste dažādās aktivitātēs. Projekts sekmējis sabiedrības sapratnes un labvēlīgas attieksmes veidošanos pret ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Par inovāciju var uzskatīt Ventspils augstskolas (VeA) studentu aktīvu iesaistīšanu LBF Ventspils nodaļas organizētajos brīvprātīgajos darbos. Šim piemēram šobrīd seko arī citas Ventspils augstskolas un skolas. Nākotnē šiem jauniešiem būs jau zināma izpratne un pieredze par ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Efektivitāte:

Kā būtiskāko labās prakses piemēra rezultātu var minēt mērķa grupas bezdarbības problēmas risināšanu.
Nodarbības tika iesāktas 2008.gada septembrī un, piesaistot gan pašvaldības, gan privāto ziedotāju finansējumu, turpinās līdz šim brīdim. Paredzams, ka nodarbības tiks turpinātas tik ilgi, kamēr Ventspils pilsētā tiks izveidots Multifunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.
Ieguvēji ir arī Ventspils iedzīvotāji, kas arvien biežāk pilsētas ielās ierauga mūsu īpašos cilvēkus un veidojas izpratne par viņu vajadzībām, grūtībām un vēlmēm.
Par lielu ieguvumu var uzskatīt arī Ventspils augstskolas (VeA) studentu aktīvu iesaistīšanos LBF Ventspils nodaļas brīvprātīgajos darbos, kuram šobrīd seko arī citas Ventspils augstskolas un skolas. Nākotnē šiem jauniešiem būs jau zināma izpratne un pieredze par ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Apmierinātība:

Īstenoto darbību rezultātā 10 jaunieši ar īpašām vajadzībām ir guvuši ievērojamu gandarījumu, jo nodarbību laikā viņiem bija iespēja iekļauties gan sev līdzīgā, gan atšķirīgā sabiedrībā, tādā veidā veicinot savas sociālās prasmes, kā arī apgūt jaunu prasmes un iemaņas. Aptaujājot jauniešu vecākus, tika konstatēts, ka viņi ir ļoti apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Jauniešu vecāki ir ieguvēji, jo viņi ir izveidojuši savstarpējo atbalsta grupu, daloties zināšanās, pieredzē, labos piemēros un cenšas viens otru uzmundrināt grūtākos brīžos.
Gandarījumu gūst arī organizācijas atbalstītāji, jo viņiem ir tieša iespēja piedalīties viņu atbalstītajos pasākumos un aktivitātēs. Ir vērojama tendence, ka iestādes un uzņēmumi paši piedāvā savus pakalpojumus (kinoteātris, Kultūras nams- piedāvā bez maksas apmeklēt pasākumus, sporta organizācijas piedāvā transportu un individuālu slimo bērnu/jauniešu sponsorēšanu, Z/S „Bērziņi” jau astoto gadu dāvā bērnu invalīdu vecākiem ziedus vasaras labdarības pasākumā, pašvaldība regulāri piedāvā izmantot speciālo transportu cilvēkiem ar kustību traucējumiem).
Organizācijas darbā regulāri piedalās brīvprātīgie darbinieki (gan jauni, gan arī pensionāri), kuri bieži uzsver, ka darbojoties šeit viņi gūst prieku un gandarījumu, kas ikdienas darbos viņiem pietrūkst.

Izplatīšana:

Labās prakses piemēra rezultātā ir sasniegti vērā ņemami informācijas un uzmanības piesaistīšanas rezultāti, jo informācija par jauniešu nodarbībām tika izplatīta gan Ventspils TV, vietājā presē, vietējā radio un internetā.

Ievērojami ir paaugstinājusies sabiedrības informētība par jautājumiem, kas skar bērnus invalīdus un viņu vecākus.
Arvien aktīvāk tiek iesaistīti vecāki pašvaldību lēmumu pieņemšanā, kuri ir aktuāli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un savukārt pašvaldības iestādēs ir vērojams, ka viedoklis tiek uzklausīts un arī ņemts vērā (piem., pilsētas strtēģiskās plānošanas apspriedē tika veiktas korekcijas pateicoties organizāciju izteiktajiem ierosinājumiem).

Izmantošana:

Izveidots sadarbības tīkls pa visu Latviju, lai apmainītos pieredzē, uzzinātu jaunas iespējas (piem., inernātskolas un augstskolas, kurās ir iespējams iegūt izglītību jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem), piedalītos citu organizāciju rīkotos pasākumos (princips - jo es vairāk zinu, jo vairāk varu piedāvāt mūsu bērniem un ģimenēm), veidotu kopīgus projektus.

Citi kritēriji :

LBF Ventspils nodaļas galvenie darbības virzieni:
Jauniešu ar smagām invaliditātēm brīvā laika pavadīšanas iespējas Skolēnu jaunrades namā:
• vasaras nometnes jauniešiem un bērniem ar smagām invaliditātēm (bez vecākiem);
• sadarbībā ar Vācijas kristīgo bērnu fondu regulāri tiek saņemts individuālu finasiāls atbalsts 15 bērniem ar invaliditāti;
• sadarbībā ar Amerikas Latviešu biedrību katru gadu 3 -5 ģimenes no Ventspils saņem stipendijas (90-300 Ls/mēn);
• regulāra humānās palīdzības izdale Ventspils ģimenēm (apģērbi, pārtika, skolas materiāli, sēklas, medikamenti.....);
• regulāri labdarības pasākumi ģimenēm, kurās ir bērni (jaunieši/pieaugušie) ar invaliditāti;
• individuāli sponsoru meklējumi, lai daļēji vai pilnībā segtu ārstniecības un rehabilitācijas izdevumus bērniem ar īpašām vajadzībām

Atslēgasvārdi:

Latvijas Bērnu fonda Ventspils nodaļa




Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija





  Meklēt














Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.