Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Pirmsskolas izglītības programma Jelgavā, lai nodrošinātu vienādas iespējas

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki

Ieguvēji:

bērni un ģimenes, kuriem bērni ar attīstības traucējumiem un pārējie bērni

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Jelgavas Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Rotaļa’’


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Lāčplēša iela 5, Jelgava Tālr.: 63083102 E-pasts: rotala5@inbox.lv http://www.jip.jelgava.lv/izg_pirmssk.php

Valsts iestāde

Apraksts:

Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Rotaļa’’ ir 12 grupas, no tām divas ir rehabilitācijas grupas. Iestādi apmeklē 288 bērni, no kuriem 18 bērni ir dažādiem attīstības traucējumiem (14 no tiem apmeklē 2 rehabilitācijas grupas un 4 iekļauti vispārizglītojošās grupās).
Iestāde īsteno vairākas pirmsskolas izglītības programmas, tai skaitā arī speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Izglītības iestādē strādā 65 darbinieki, no tiem 33 pedagogi un atbalsta personāla speciālisti: psihologs, logopēds, fizioterapeits, masiere, ergoterapeits, mūzikas terapeits. Katrā rehabilitācijas grupā ir 2 pirmsskolas skolotājas un 2 aukles. Šie speciālisti vada individuālās nodarbības bērniem.

Izglītības iestāde „Rotaļa’’ strādā pēc programmas „Soli pa solim” metodikas, kura jau kopš 1997. gada tiek ieviesta pirmsskolas un sākumskolas izglītībā 30 valstīs. Latvijā skolotāju sertificēšana uzsākta 2004.gadā. Kopā Latvijā strādā jau 69 sertificētas skolotājas, tai skaitā arī vairākas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Rotaļa’’ skolotājas. Šīs programmas rezultātā tiek papildināta skolotāju meistarība pedagoģiskajā darba ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Skolotāji savā darbā ņem vērā bērna individuālās attīstības īpatnības adaptācijas procesā, veic attīstības traucējumu agrīno diagnostiku un apzina iespējamos palīdzības veidus. Lielu vērību iestādes personāls velta attīstošas vides izveidei bērna vispārīgas attīstības nodrošināšanai, kā arī bērnu ar fiziskās attīstības traucējumiem rehabilitācijai.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Speciālās programmas mērķis ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem nepieciešamās prasmes, ievērojot attīstības traucējumu korekcijas un kompensēšanas iespējas, nostiprināt veselību, izkopt elementāras saskarsmes un sadarbības prasmes, sagatavojot visus bērnus neatkarīgi no to spējām sociālajai integrācijai un pamatizglītības programmas apguvei. Programmas kvalitatīvai īstenošanai bērniem tiek izstrādāts individuālais plāns, kura pamatā pedagogs un atbalsta personāla speciālisti mērķtiecīgi veic diagnosticēšanas, izpētes, rehabilitācijas un korekcijas darbu. Bērni ar speciālām vajadzībām ikdienā izglītības iestādē ir kopā ar visiem bērniem pastaigās, svētkos un sporta pasākumos.
Reizi nedēļā „Rotaļā’’ ir integratīvā diena, kad bērni ar speciālām vajadzībām no rehabilitācijas grupas visu dienu darbojas savam vecumam atbilstošā vispārizglītojošā grupā. Iekļaujošā izglītība palīdz sasniegt labākus rezultātus sociālajā attīstībā, tai ir nozīme sociālo prasmju apguvē un piederības sajūtu veidošanā vienaudžu vidē.

Efektivitāte:

BBērnu ar speciālām vajadzībām attīstības un izglītošanas vajadzību nodrošināšanai un diferencēšanai sadarbojas skolotāji, atbalsta personāla speciālisti un vecāki, kas nodrošina šo bērnu veiksmīgu iekļaušanu. Mērķtiecīgi tiek plānots un izvērtēts pedagoģiskais darbs.
No 1993.gada darbojās 1 grupa bērniem ar CBT - 8 audzēkņi. 2003.gadā ar Jelgavas Domes un Starptautiskā Rotari kluba finansiālu atbalstu tika atvērta vēl viena grupa bērniem ar smagiem kustību traucējumiem (ratiņkrēslos, parēzēm un paralīzēm), kurā bija 10 bērnu. Lai darbu varētu pilnveidot un piedāvāt lielākas iespējas bērnu attīstībā, 2005.gadā ar valsts dotācijas un pašvaldības finansiālu atbalstu tika atvērts bērnu peldbaseins. Bērnu skaits jau sasniedza 18-19. Notiek konsultācijas vecākiem, kuras apmeklē vecāki kopā ar bērniem no Dobeles, Jelgavas un Bauskas rajona.
Pirmsskolas izglītības programmā ir iekļauti 17 bērni ar attīstības traucējumiem, 19 bērni ar runas traucējumiem, 15 bērni ar stājas traucējumiem.

Izplatīšana:

Jelgavā aktīvi darbojas vecāku atbalsta grupa „Saules Bērns”, kuru vada izglītības iestādes „Rotaļa’’ speciālās izglītības skolotāja Irēna Domniece, kas pati ir ‘’īpašā bērna’’ māmiņa. Atbalsta grupā pulcējas bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenes locekļi – vecāki, vecvecāki, aizbildņi, kā arī draugi, skolotāji u.c. cilvēki, kuri ir patiesi ieinteresēti palīdzēt bērnam iedzīvoties sabiedrībā. Tā ir domubiedru grupa, kur var dalīties pieredzē un iegūt informāciju, kas ļauj labāk saprast sevi un savu rīcību dažādās situācijās saskarsmē ar „īpašo bērnu”, labāk izprast pašu bērnu domāšanu un rīcību, kā arī citu ģimenes locekļu izjūtas.
Tuvāka sadarbība ir izveidojusies ar dažādām Latvijas pirmsskolas iestādēm, kuras pārņem pieredzi., piemēram, Valmieru, Dobeli, Daugavpili u.c. Iestāde sadarbojas ar Pērnavas (Igaunija) pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī iestādi apmeklējuši viesi no Zviedrijas un Norvēģijas. Izglītības iestādes speciālisti un administrācija piedalās starptautiskās konferencēs par iekļaujošo izglītību.
Ir izveidota laba sadarbība ar Jelgavas 1. internātskolas administrāciju un pedagogiem. Sadarbības rezultātā ir rasta iespēja atvērt skolā klasi bērniem ar kustību traucējumiem.
Iestādes darbs ir atspoguļots presē un TV ekrānos dažādos raidījumos par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Atslēgasvārdi:

pirmsskolas izglītība, iekļaujoša izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.