Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Atbalsts bērniem ar runas un citiem attīstības traucējumiem Valmierā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērni un viņu vecāki

Ieguvēji:

pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērni un viņu vecāki

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rūpniecības iela 29, Valmiera, LV- 4201, Latvija Tālr.: (371) 64231434 E-pasts: spriditis@valmiera.lv http://www.valmiera.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=476

Valsts iestāde

Apraksts:

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē ir 9 grupas no tām 2 logopēdiskās. Iestādē darbojas 2 struktūrvienības:
1. Valodas terapijas centrs
2. Bērnu rotaļu un attīstības centrs,
Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 186 bērni, no tiem 30 bērni apmeklē speciālās grupas bērniem ar runas traucējumiem. No 156 bērniem, kuri apmeklē vispārizglītojošās grupas – 76 bērniem ir dažādi attīstības traucējumi:
• runas traucējumi - 33
• stājas un kustību traucējumi - 20
• somatiskie traucējumi -18
• redzes traucējumi -3
• kontakts ar TBC - 1
Iestādē tiek nodrošinātas nodarbības pie logopēda, koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana, kā arī bērnu medicīniskā aprūpe.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Valmieras rajona pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem ir iespēja saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību valodas attīstībā. Nodarbības tiek organizētas gan centrā, gan arī iestādēs, kurās ir bērni ar attīstības traucējumiem un nav atbilstoša speciālista – logopēda, tātad tiek nodrošinātas izbraukuma nodarbības. Iestādei ir atbilstošs mobilais aprīkojums un 2 vieglās automašīnas speciālistu vajadzībām.

Efektivitāte:

Kopš Valodas terapijas centra izveides tā sniegtās konsultācijas un terapijas nodarbības apmeklējuši 1602 bērni.
Bērni, kuriem ir tikai skaņu izrunas vai viegli valodas traucējumi, nodarbības apmeklē 3 līdz 8 mēnešus, bet bērni ar smagākiem traucējumiem nodarbības apmeklē 1 līdz 2 mācību gadiem.
Valmieras Valodas terapijas centrā 1 reizi mēnesī tiek organizēts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs, kuras uzdevums ir diagnosticēt un izvērtēt bērnu attīstības pakāpi un ieteikt vecākiem nepieciešamo apmācības programmu. Bērni pēc komisijas ieteikuma turpina mācības vispārizglītojošajā vai speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Skolas pedagoģiski medicīniskā komisija notiek 1 reizi gadā, kad tiek lemts par atbilstošas skolas izvēli bērniem ar attīstības traucējumiem.
Nākotnē paredzēts radīt bērniem jaunas attīstības iespējas, organizējot ūdens un smilšu terapijas nodarbības. Šim nolūkam plānota piebūves celtniecība. Piebūvē tiks paredzēta telpa bumbiņbaseinam un iestādē esošā sajūtu telpa papildināta ar aprīkojumu. Tas nodrošinās bērniem daudz labākas attīstības iespējas, darbojoties viņiem radītā vidē, it īpaši smiltīs, kuras būs pieejamas visos gadalaikos.

Izplatīšana:

Centrā tiek nodrošinātas prakses vietas jaunajiem speciālistiem – skolotājiem logopēdiem.
Centru ir apmeklējuši dažādi speciālisti no vairākām valstīm t.sk. no Zviedrijas, Dānijas, Itālijas, Anglijas, Grieķijas Vācijas u.c. Šo tikšanos laikā notiek pieredzes apmaiņa starp speciālistiem.
Tuvāka sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas dažādām pirmsskolas un sākumskolas iestādēm, kuras pārņem pieredzi un ir izveidojušas savos rajonos centrus vai konsultāciju punktus, piemēram, Cēsīs. Laba sadarbība turpinās ar rajona ārstiem un pediatriem. Šobrīd centrā strādā arī klīniskā psiholoģe, kura diagnosticē un palīdz bērniem un viņu vecākiem risināt psiholoģiska rakstura problēmas.
Informācija par pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” un Centru darbību tiek atspoguļota Vidzemes TV, presē, Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā. Ir izveidoti bukleti par Valodas terapijas un Rotaļu un attīstības centriem, kuri izplatīti, piemēram, ārstu praksēs, pasākumos u.c.

Izmantošana:

1. Grupas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem vispārizglītojošā iestādē.
2. Vispārizglītojošajās grupās tiek iekļauti bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem.
3. Valodas terapijas centrs, kuru var apmeklēt bērni no visa Vidzemes novada.
4. Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pieredzi ir pārņēmušas un nelielus palīdzības centrus izveidojušas citas pirmsskolas izglītības iestādes Latvijā.
5. Speciālisti izglītojušies un ieguvuši pieredzi par speciālās un integrētās izglītības iespējām Dānijā un Vācijā.

Citi kritēriji :

Papildu bezmaksas nodarbības un konsultācijas bērniem pie speciālistiem, kuri apmeklē Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis”, kā arī bērniem, kuriem šāda iespēja savās iestādēs nav iespējama.
Tiek nodrošināta: vecāku konsultēšana, pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs, pedagoģiskās prakses iespējas. Ir pieejama spoguļistaba, kas vecākiem dod iespēju vērot nodarbības, netieši piedaloties tajās, savukārt bērniem netiek novērsta uzmanība no veicamajām aktivitātēm.
Tiek nodrošinātas konsultācijas pie pediatra, klīniskā psihologa un nodarbības pie logopēda un fiziskās attīstības skolotāja.
Bērnu rotaļu un attīstības centrā ir iekārtota sajūtu attīstības telpa. Šo centru bērni apmeklē līdz 4 stundām dienā, ja nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē un laikā, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar savu bērnu.
Bez esošajiem darbiniekiem, kuri nodrošina iestādes darbību pirmsskolas izglītības iestādē papildus tiek algoti arī šādi speciālisti: 3 logopēdi, 1 ārsts, 1 fiziskās attīstības skolotājs, klīniskā psiholoģe uz nepilnu darba nedēļu, 1 pirmsskolas izglītības skolotāja.

Atslēgasvārdi:

pirmsskolas izglītība, Sprīdītis, Valodas terapijas centrs, pamatizglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.