Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Pusceļa mājas „Dzīves prasmju apmācību programmas” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

Ieguvēji:

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, valsts un pašvaldība, sabiedrība

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Sociālās aprūpes centrs „Rūja”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rūjienas novads, Jeru pagasts, LV- 4234, Latvija Tālrunis: 64263481; 64207924 e-pasts: ruja@socpp.gov.lv Mājas lapa:www.sacruja.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Sociālās aprūpes centra “Rūja” pusceļa māja sniedz pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tās darbības mērķis ir nodrošināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā un iesaistīšanu darba tirgū, nodrošinot iespējami pilnvērtīgāku darba iemaņu apgūšanu. Latvijā pieņemtie normatīvie akti paredz pusceļa mājā veikt sociālo rehabilitāciju un izstrādāt sadzīves iemaņu apgūšanas programmas un tēmas, pēc kādām jāveic klienta sagatavošana dzīvei patstāvīgi, bet nav kopējas vadlīnijas un kopēji kritēriji, kā šīs programmas veidot.
SAC „Rūja” pusceļa mājas speciālisti ir izstrādājuši un īsteno “Dzīves prasmju apmācības programmu”, kura sastāv no 14 patstāvīgai dzīvei sabiedrībā nepieciešamām prasmju un iemaņu apmācību programmām. Pusceļa mājā strādā sociālais darbinieks un 2 sociālie aprūpētāji, programmās darbojas psihologs, sociālie rehabilitētāji, ergoterapeits, ārsta palīgs un citi speciālisti.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

“ Dzīves prasmju programmas “ mērķis ir veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sociālo prasmju pilnveidi, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
Programmas veicina spēju uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, orientēties savā sociālajā vidē, prasmi identificēt vajadzības un atbilstošu sociālās problēmas risinājumu, nodrošināt līdzdalību savu problēmu risināšanā.
Jaunu, mūsdienu situācijai un pasaules pieredzei atbilstošu sociālo pakalpojumu formu ieviešana, pilnveidošana un nostiprināšana ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem dzīves kvalitātes uzlabošanas rādītājiem Latvijā.

Efektivitāte:

Kopš SAC “ Rūja” pusceļa mājas izveides šo pakalpojumu ir izmantojuši un grupu dzīvoklī patstāvīgu dzīvi uzsākuši 33 cilvēki. Darba tirgū veiksmīgi iekļāvušies 25 cilvēki.
Pašlaik SAC “ Rūja” pusceļa mājas “Dzīves prasmju apmācību programmu” apgūst 30 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Apmierinātība:

Visi pusceļa mājas “ Dzīves prasmju apmācību programmu” apguvušie cilvēki atzīst, ka šīs apmācības ir veicinājušas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju apguvi, un īpaši cilvēkiem, kuri ilgstoši dzīvojuši aprūpes iestādēs, devušas pieredzi un iemaņas uzsākot dzīvi ārpus institūcijas.

Izplatīšana:

Informācija par pusceļa mājas pakalpojumu un brīvajām vietām tiek sniegta sadarbojoties sociālās aprūpes centriem un Labklājības ministrijai.

Izmantošana:

Latvijas Republikas Labklājības ministrija turpmāko gadu laikā programmā „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2009.-2013. gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem” ir paredzējusi vairāku pusceļa māju izveide, tādēļ pašlaik izveidotās „Dzīves prasmju apmācību programmas” sekmētu integrētā pakalpojuma (pakalpojums, kas maksimāli atbilstošs klienta individuālajam vajadzībām) sniegšanu un nodrošināšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Citi kritēriji :

Stājoties pusceļa mājā ir nepieciešams spēju un prasmju izvērtējums, labas pašaprūpes spējas un motivācija patstāvīgai dzīvei.

Atslēgasvārdi:

SAC "Rūja” pusceļa māja, Dzīves prasmju apmācības programmas, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.