Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Alternatīvās aprūpes modelis jauniešiem invalīdiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Bāreņi, bijušo internātskolu un bērnu namu audzēkņi ar invaliditāti no bērnības, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumiem

Ieguvēji:

mērķgrupa un sabiedrība kopumā

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Nodibinājums Alternatīvās aprūpes centrs


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

"Žēlsirdības māja" Krasta iela 1, Ventspils, LV 3601 Tālrunis: 29883301 e-pasts: zelsirdibasmaja@kdcentrs.net Mājas lapa: Latviešu valodā www.sustento.lv/resource/show/397 Krievu valodā www.zelsirdiba2001.narod.ru

NVO

Apraksts:

Mūsu misija:
Izstrādāt un ieviest jaunus sociālās palīdzības pakalpojumus jauniešiem ar īpašām vajadzībām;
Veikt sabiedrībā informatīvi profilaktisko darbu šo jauniešu integrācijai sabiedrībā;
Radīt centru kā vietu, kur jaunieši ar īpašām vajadzībām strādā un iziet adaptāciju, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī to, ka var nopelnīt ar darbu, atbilstoši savam prasmēm un iemaņām, un savam attīstības līmenim.

Mūsu vīzija:
Alternatīvās aprūpes centrs Ventspilī savu darbību koncentrē uz jauniešu- invalīdu aizsardzību, profilaksi, kā arī viņu veiksmīgu integrāciju sabiedrība. Nodarbojoties ar sabiedrības izglītošanu, vēršamies pret šo cilvēku diskrimināciju;
Izveidojot Alternatīvās aprūpes centru, paplašinot tā darbību un pierādot sava darba efektivitāti un noderīgumu, tiek izveidoti ari citi alternatīvās aprūpes centri, tādejādi radot sadarbības tīklus sociālajā audzināšanā gan Ventspilī, gan Latvijā, gan citās valstīs.

Mērķis
Veicināt bērnu namu un internātskolu bijušo jauniešu invalīdu ar intelektuālās attīstības traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, attīstīt un pilnveidot viņu sociālās prasmes, motivāciju patstāvīgai dzīvei un izglītībai.
Piedāvātā izglītība un pieredze patstāvīgai dzīvei:
Izglītība: Audzēkņi ar Alternatīvās aprūpes centra "Žēlsirdības māja" atbalstu tiek iesaistīti profesionālās apmācības kursos, ko piedāvā Valsts Nodarbinātības aģentūra, kā arī nodarbībās un privātstundās, ko organizē brīvprātīgie darbinieki un pieaicinātie speciālisti. Rezultātā audzēkņi apgūst nepieciešamās zināšanas patstāvīgai dzīvei un darbam.
Pieredze:
Ģimenes pieredze. Dzīvojot Alternatīvās aprūpes centrā „Žēlsirdības māja” ģimeniskā vidē, veidojas izpratne par to tiesībām un pienākumiem. Audzēkņi iemācās veidot ģimeniskas attiecības, kā arī uzkrāj pieredzi par ģimenes sadzīvi.
Darba pieredze. Darbojoties Alternatīvās aprūpes centra "Žēlsirdības mājas" palīgsaimniecībās un strādājot subsidētās darba vietās, audzēkņi apgūst pamatiemaņas un prasmes patstāvīgam darbam sabiedrībā.
Sociālā pieredze. Kolektīvi un individuāli risinot sadzīves jautājumus un attīstot saskarsmi ar pārējo sabiedrību, audzēkņi veicina savu patstāvību.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Valsts mēroga problēma:
Latvijā ir 34 specializētas skolas, kurās mācās 12 000 audzēkņi ar garīgās attīstības traucējumiem, kuriem pēc skolas beigšanas ir problēmas gan izglītības turpināšanai, gan iekārtošanai darbā, jo trūkst prasmju un iemaņu, kas nodrošinātu veiksmīgu integrāciju sabiedrība un iesaistītos darba tirgū.
Parasti jaunieši invalīdi no bērnu namiem nonāk pansionātos. Tātad no vienas valsts iestādes otrā, kas ierobežo audzēkņu iespējas uz patstāvīgu dzīvi un turpina viņu uzturēšanas izmaksas segt no nodokļu maksātāju naudām. Pēc bērnunama, jaunieši invalīdi saņem tikai sociālo pabalstu. Tā summa ir pārāk maza patstāvīgai dzīvei. Lai jaunieši invalīdi saņemtu valsts garantētu invaliditātes pensiju, viņiem ir nepieciešams vismaz 3 gadu darba stāžs.

Efektivitāte:

Alternatīvās aprūpes centrs ir labs piemērs kā risināt izveidojošos situāciju valstī, jo mazinot šo iestāžu audzēkņu skaitu, tiek mazināti valsts izdevumi, savukārt palielinās audzēkņu patstāvīgās dzīves iespējas, tiek celta viņu labklājība.
Tiek mazinātas audzēkņu rindas uz Valsts ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm un tiek radīta alternatīva iespēja izvēlēties turpmāku uzturēšanas vietu.

Efektivitāte sagatavojot aprūpējamo darbam:
Kopš 2003 gada ar Alternatīvās aprūpes centra "Žēlsirdības māja" atbalstu
11 audzēkni strādāja valsts subsidētās darba vietās, kas tika izveidotas "Žēlsirdības mājā" (pavārs, konditors, laukstrādnieks, palīgstrādnieks);
10 audzēkņi uzsāka mācības mācību iestādēs;
5 audzēkni apguva profesiju VNA kursos (pavārs, šuvēja, konditors, metinātājs).

Efektivitāte sagatavojot dzīvei ārpus aprūpes iestādes:
Jau 10 audzēkņi saņēmuši sociālo dzīvokli.
2 pāri izveidojuši stabilas ģimenes reģistrētā laulībā.
Šobrīd 16 audzēkņi un 4 viņu bērni saņem alternatīvo aprūpi "Žēlsirdības mājā"
Neviens no audzēkņiem nav nonācis atpakaļ Valsts aprūpes iestādēs! (ne ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās, ne ieslodzījumu vietās)

Efektivitāte alternatīvās aprūpes darba organizēšanā:
Kopš 2003.gada 5.februāri "Žēlsirdības māja" reģistrēta, kā Slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums Pārtikas uzņēmumu reģistrā, bet palīgsaimniecība - Lauksaimniecības uzņēmumu reģistrā.
Kopš 2009.gada 16.aprīlī Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja" reģistrēta Sociālo pakalpojumu reģistrā kā Grupu māja
(dzīvoklis).
Kopš 2008.gada "Žēlsirdības māja" reģistrēta kā SUSTENTO dalīborganizācija.
Kopš 2001. gada decembra ir piešķirts un Alternatīvās aprūpes centrs „ Žēlsirdības māja” darbojās kā Sabiedriska labuma organizācija.

Apmierinātība:

Kopš Alternatīvās aprūpes centra dibināšanas realizēti 11 projekti, tās pakalpojumus tikai viena projekta ietvaros ir izmantojuši 54 bērnu namu audzēkņi, kā rezultātā celta audzēkņu pašcieņa, pilnveidotas viņu darba spējas un celta to labklājība,

Izplatīšana:

Galvenais sasniegums - izstrādāts un izvērtēts Alternatīvās aprūpes modelis.
To kā vērtīgu piemēru atzinuši:
2004.gadā LR Sociālas aprūpes depart. vadītāja Baltiņa,
2005.gadā LR ministrs A.Latkovskis,
2007.gadā LR ministrs A.Baštiks,
2009.gadā Latvijas Kristīgo psihologu asoc. prezidents, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas psih.prof. O.Nikiforovs
(Skatīt: Pielikums Nr.1)

Izplatīšanas rezultāti:
Rezultāti sociālās politikas jomā:
Latvijas mērogā ar Alternatīvās aprūpes modeli tika iepazīstināti gan Ventspils pilsētas Dome, gan ministrijas un valdība, gan Latvijas sabiedrība, kā informatīvās metodes izmantojot gan tikšanās ar speciālistiem, gan diskusijas starp iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, gan rakstot projektus, gan izstrādājot un slēdzot līgumus par sociāliem pakalpojumiem.
Dalība Labdarības pasākumā 2007. gadā „Gaisma tava sirdī”.

Ārpus Latvijas Alternatīvās aprūpes modelis kā veiksmīgs paraugs ir prezentēts ( piedaloties kā Starptautiskās organizācijas „ Lydia Project” dalīborganizācija):
2005.gadā Albānijā
2006 gadā Polijā un Lietuvā
2008.gadā Moldāvijā un Ukrainā
2009 gadā Lietuvā

Rezultāti sabiedrības informētības jomā:
Piesaistot Latvijas televīziju ir izveidots informatīvais videomateriāls par "Žēlsirdības māju" un tapuši raidījumi Latvijas TV „ Province”. Piesaistot Ventspils televīziju periodiski tiek informēta sabiedrība par jauniešu –invalīdu problēmām un to risinājumu. Vietējā un Latvijas mēroga presē regulāri tiek atspoguļots Alternatīvās aprūpes centra darbs, kā rezultātā veicināta sabiedrības izpratne par valsts mēroga problēmu un iespējamo risinājumu ar alternatīvo aprūpi un audzēkņu labklājību.
ĪUMSIL atbalstīta projekta rezultātā izveidota reklāma uz „Ceļojošā autobusa” un organizēti semināri Latvijā par Alternatīvās aprūpes modeli (aptverot 28 Latvijas pilsētas).

Rezultāti alternatīvās aprūpes modeļa izplatīšanas jomā:
Projekta” Sociālās adaptācijas modelis bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem ģimenei tuvinātos apstākļos” realizēšanas rezultātā tiks iepazīstināti speciālisti un citi interesenti Latvijā ar alternatīvās aprūpes modeļa efektivitāti.

Izmantošana:

Alternatīvās aprūpes modeli ka Labās prakses paraugu var izmantot turpinot labo sadarbību
*ar vietējo presi „Ventas Balss” un Ventspils TV
*ar Latvijas bērnu namiem, no kuriem audzēkņiem ir iespēja uz nometnes laiku padzīvot Alternatīvās aprūpes centra "Žēlsirdības mājā";
*ar sociālas aprūpes, izglītības iestādēm un NVO organizācijām, kuru darbs ir saistīts ar mērķgrupa.

Lai izprastu Alternatīvās aprūpes modeli, ar to var iepazīties: apmeklējot tā filiāles un klātienē izvērtējot praktisko darbu uz vietas; iepazīstoties ar izstrādāto metodisko materiālu, ko iespējams arī izsūtīt pēc pieprasījuma un apmeklējot organizētos seminārus projekta „ Sociālās adaptācijas modelis bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem ģimenei tuvinātos apstākļos” ietvaros.

Par Alternatīvās aprūpes centra darbību iespējams atrasts rakstus arī internetā:
Latviešu valodā www.sustento.lv/resource/show/397
www.viss.lv
www.ziedot.lv
Krievu valodā www.zelsirdiba2001.narod.ru

Redzēt sižetu: www.tvskrunda.lv- palīdzēsim lidot ievainotiem putniem

Citi kritēriji :

To, ka Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja" ir Labās prakses piemērs apliecina arī augstie apbalvojumi un atzinības Bražņiku ģimenei par nesavtīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbā:
2002.gadā Ventspils pilsētas Domes balva un Goda raksts
2005.gadā pateicība no Rīgas Spec.i.sk., Jelgavas raj. Lielplatones spec.i.sk., Alsungas bērnu nams,
2007.gadā atzinība „Izpalīdzīgai ģimenei” no Integrācijas centra „Atvērtās durvis”

Ar 2009.gada augustu "Žēlsirdības māja" vadītāja ir ievēlēta Ventspils Domes Sociālo jautājumu komisijā un darbojas tur kā brīvprātīgā.

Atslēgasvārdi:

Alternatīvā aprūpe, "Žēlsirdības māja"
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.